SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: 2 nieruchomości: - Działki o łącznej powierzchni 0,5154ha - oraz udział w drodze dojazdowej, położone w Jeninie ul.Orzechowa
Data licytacji: 2017-11-29
Godzina licytacji: 11:40
Miejsce licytacji: w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mającym siedzibę przy ul. Chopina 52/blok 10, w sali nr 227
Cena wywołania: w szczegółach
Suma oszacowania: w szczegówach
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Ryszard Król na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-11-2017r. w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mającym siedzibę przy ul. Chopina 52/blok 10, w sali nr 227 odbędą się:

drugie licytacje nieruchomości

o godzinie 11.40

nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek gruntu 209/21 (o pow. 0,4946ha) i 209/14 (o pow. 0,0208ha) o łącznej powierzchni 0,5154 ha (przez działkę 209/21 przebiega rurociąg gazowy)

Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji położona jest w Jeninie przy ul.Orzechowej.
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: GW1G/00030910/5.

Z zapisów w księdze wieczystej nieruchomości wynika, iż działki wchodzące w skład w/w nieruchomości są działkami rolnymi. W związku z powyższym przy sprzedaży nieruchomości będą miały zastosowanie ograniczenia wynikające z przepisów Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z dnia 14 listopada 2016r. Dz.U. z 2016r. poz. 2052)

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 139.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 92.333,33zł

o godzinie 12.20

udziału 2/6 w niewydzielonej części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej pow. 0,1116 ha w skład której wchodzą: działka gruntu nr 209/19 (o pow. 0,0466 ha) i działka 209/20 (o pow. 0,0650 ha), przeznaczonej pod drogi dojazdowe

Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji położona jest w Jeninie przy ul.Orzechowej.
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: GW1G/00079809/9
Nieruchomości stanowi własność w dłużnika udziale 2/6
Suma oszacowania wynosi 7.933,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5.288,67zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania przedmiotowych nieruchomości, to jest:
- licytacja nieruchomości objętej księgą wieczystą GW1G/00030910/5 rękojmia wynosi 13.940,00zł
- licytacja nieruchomości objętej księgą wieczystą GW1G/00079809/9 rękojmia wynosi 793,30zł

Rękojmie winny być uiszczone w gotówce, bądź przelane na rachunek komornika w banku PKO BP SA II O/Gorzów Wlkp. nr 26102019670000810200381350 najpóżniej w dniu poprzedającym licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52/blok 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy


Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.