SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: Przyczepa ciężarowa Tramp Trail nr rej. FG93844 rok prod. 2006
Data licytacji: 2017-09-23
Godzina licytacji: 10:00
Miejsce licytacji: Gorzów Wlkp. ul.Strażacka 130L
Cena wywołania: 7.500,00
Suma oszacowania: 10.000,00
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Ryszard Król podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2017r. o godz. 10:00 pod adresem 66-400 Gorzów Wlkp., ul.Strażacka 130 L odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika:


Przyczepa ciężarowa Tramp Trail nr rej. FG93844 rok prod. 2006

Wartość szacunkowa 10 000,00zł
Cena wywołania 7 500,00


(kwota brutto zawiera podatek VAT)

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
Powrót do listy


Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.